ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้

ได้ตั้งแต่วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่  7  มีนาคม   2565

และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่   8  มีนาคม  2565 

ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.

(DOWNLOAD)