กฏหมาย IT.

 

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข

   พ.ศ. 2565

    (อ่านรายละเอียด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565)

 

- พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

    (อ่านรายละเอียด : พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563)

 ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-news/87792-covid_law_financial.html?fbclid=IwAR3mMLd9dWNi_e3TjxNoUI3atFBJ-c0XK-W0eLIHIHIxMPKuokRgNn-GUtg

 

- พระราชบัญญัติ การรักษความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (DOWNLOAD)

 

- หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

   พ.ศ. 2553 (DOWNLOAD)

 

- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 (DOWNLOAD)

 

- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 2 (DOWNLOAD)

 

- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (update) (DOWNLOAD)

 

- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (DOWNLOAD)

 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (DOWNLOAD)