ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศโรงพยาบาลบางมูลนาก

 

เรื่อง  ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานดังนี้


WI-COM-01 แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

WI-COM-02 แนวทางปฏิบัติการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

WI-COM-03 แนวทางปฏิบัติการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)

WI-COM-04 แนวทางปฏิบัติการตั้งรหัสผ่านกำหนดและป้องกันรหัสผ่าน

WI-COM-05 แนวทางปฏิบัติการจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ

WI-COM-06 แนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องควบคุมระบบเซิร์ฟเวอร์

WI-COM-07 แนวทางปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

WI-COM-08 แนวทางปฏิบัติการนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ

WI-COM-09 แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550

WI-COM-10 แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาบุคลากรที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

WI-COM-11 การเตรียมเอกสารเพื่อลงประกาศเวปไซต์โรงพยาบาล

WI-COM-12 ระบบปฏิบัติการด้านเอกสารบริการผู้ป่วย

WI-COM-13 แนวทางปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังคงรักษาความลับของผู้ป่วย

WI-COM-15 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวปไซต์โรงพยาบาลบางมูลนาก