ล้างมือบ่อยๆ

  

ตึกฉุกเฉิน รพ.บางมูลนาก

ตึกคลอด 

รพ.บางมูลนาก

ประกันสุขภาพ รพ.บางมูลนาก

ยุทธศาสตร์ รพ.บางมูลนาก

บริหาร รพ.บางมูลนาก

 

ตึกพิเศษ รพ.บางมูลนาก

หน่วยจ่ายกลางและซักฟอก รพ.บางมูลนาก

ตึกผู้ป่วยในชาย รพ.บางมูลนาก

ตึกผู้ป่วยในหญิง รพ.บางมูลนาก


ตึกผู้ป่วยนอก รพ.บางมูลนาก

ตึกผ่าตัด รพ.บางมูลนาก

 

File14