มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกัน สถานที่ทำงาน ต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากกลุ่มวัยทำงานเป็นกลุ่มสำคัญในการลดการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคู่มือดังกล่าว มีเนื้อหาทั้งหมด 3 ส่วน  ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควมคุมโรค

ส่วนที่ 2 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของการระบาด

ส่วนที่ 3 คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการภายในองค์กร (Business Continuity: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อม


ทั้งนี้ สถานประกอบการ ดาวน์โหลดได้ ( Download เอกสาร )

 

envocc covid P4 01