ฟังก์ชันการทำงานของ LINE Official Account หมอพร้อม

สำหรับให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

และกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

 

line mohpromt 000000 resize

line mohpromt 0000 resize

line mohpromt 0001 resize

line mohpromt 0002 resize

line mohpromt 0003 resize

line mohpromt 0004 resize

line mohpromt 0005 resize

line mohpromt 0006 resize

line mohpromt 0007 resize

line mohpromt 0008 resize

line mohpromt 0009 resize

line mohpromt 0010 resize

line mohpromt 0011 resize

line mohpromt 0012 resize

line mohpromt 0013 resize

line mohpromt 0014 resize

line mohpromt 0015 resize

line mohpromt 0016 resize

line mohpromt 0017 resize

line mohpromt 0018 resize

line mohpromt 0019 resize

line mohpromt 0020 resize

line mohpromt 0021 resize

line mohpromt 0022 resize

line mohpromt 0023 resize

line mohpromt 0024 resize

line mohpromt 0025 resize

line mohpromt 0026 resize

line mohpromt 0027 resize

line mohpromt 0028 resize

line mohpromt 0029 resize

line mohpromt 0030 resize

line mohpromt 0031 resize

line mohpromt 0032 resize

line mohpromt 0033 resize

line mohpromt 0034 resize