พันธกิจ

 

ให้บริการด้านสาธารณสุข ทุติยภูมิระดับ M๒

 

ผสมผสานแบบองค์รวม ด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

แก่ประชาชนทุกระดับ และส่งเสริมพันธกิจ อื่น ๆ

 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์