ค่านิยมและแนวคิดหลัก

 

ทิศทางนำ  รู้รับผล  คนทำงาน  การพัฒนา  พาเรียนรู้

 

1. ทิศทางนำ มุ่งเน้น การยืดหยุ่น ปรับตัว (Agility)

2. รู้รับผล มุ่งเน้น การตอบสนองชุมชน (Community Responsibility)

3. คนทำงาน มุ่งเน้น ให้คุณค่ากับทีมงาน (Value on staff)

4. การพัฒนา มุ่งเน้น นวตกรรม/แนวทางการทำงานใหม่ๆ (Innovation)

5. พาเรียนรู้ มุ่งเน้น การเสริมพลังทั้งบุคคล ทีม และชุมชน (Empowerment)

 

core values2