การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
จากระยะที่ 1 กำลังย้ายเข้าสู่ ระยะที่ 2

           

.......................................................................

กระบวนการทำงานของระเบิดสีขาว
                            จะแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ 
        ระยะที่ ๑ ค้นหาต้นทุน

          ขั้นตอนที่ ๑. กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ ๒. พัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้ และ
ขั้นตอนที่ ๓. สร้างกิจกรรมส่งเสริมความดี

ระยะที่ ๒ เข้าใจตัวตน  

                  ขั้นตอนที่ ๑. ประทับใจอะไร รู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร
        ขั้นตอนที่ ๒. รู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร นำไปใช้อย่างไร
        ขั้นตอนที่ ๓. รู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร คุณธรรมที่ได้

ระยะที่ ๓ สู่ความยั่งยืน 

                 ขั้นตอนที่ ๑. ถอดโครงร่าง
       ขั้นตอนที่ ๒. สร้างนวัตกรรม
       ขั้นตอนที่ ๓. นำคุณค่าสู่สังคม

identity 1

identity 2

identity 3

identity 4

ที่มา facebook ราษฎร เชี่ยวชาญพิเศษ(ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง)