กัลยาณมิตร
 

โรงพยาบาลคุณธรรม

  MAP THAI MORAL

 

 

ปีงบประมาณ มาศึกษาดูงาน  เป็นวิทยากร
๒๕๕๘ ๑๓ ๒๕
๒๕๕๙ ๑๒ ๒๗
๒๕๖๐ ๑๘
๒๕๖๑ ๑๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๔  ๓ 
รวม ๕๐ ๙๑

 

เราไปศึกษาดูงาน
๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลโพธาราม
มาศึกษาดูงานที่เรา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ๑๓ ครั้ง
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่แปด จังหวัดนครสวรรค์ (สคร.๘)
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โรงพยาบาล,สำนักงานสาธารสุขจังหวัด,เครือข่าย จังหวัดอุตรดิตถ์
  ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  โรงพยาบาลสิงห์บุรี
  ๙ มีนาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสาธารสุขจังหวัดราชบุรี
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสาธารสุขจังหวัดพิจิตร
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  โรงพยาบาลระนอง
   ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  โรงพยาบาลมหาสารคาม
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  สำนักงานสาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  กรุงเทพฯ
   
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ๑๒ ครั้ง
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ กรุงเทพฯ
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙  โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ จังหวัดกาญจนบุรี
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ๙ ครั้ง
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  โรงพยาบาลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
๑ ,๗ มีนาคม ๒๕๖๐  คบสอ.แม่ลาน จังหวัดปัตตานี ( 2 รุ่น)
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ท่านองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลคุณธรรม
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  สถาบันราชประชาสมาสัย
   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ๖ ครั้ง
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเพชรบุรี

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  แก้วกัลยาสิกขาลัย
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๑
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ๖ ครั้ง
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒  โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สรรพากร เขต ๗
๗ มีนาคม ๒๕๖๒  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  จังหวัดแพร่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  ปตท. แห่งประเทศไทย
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  คณะทำงานจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ราชวิทยาจุฬาภรณ์
   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ๔ ครั้ง
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  ราชวิทยาลัยจุฒาภรณ์ รุ่นที่ ๑
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  ราชวิทยาลัยจุฒาภรณ์ รุ่นที่ ๒
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
   
นพ.วิศิษฎ์  อภิสิทธิ์วิทยา(ผู้อำนวยการ) เป็นวิทยากร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ๒๕ ครั้ง

   ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN๒ (ทรูวิชั่นส์)
 ◊ ร่วมสนทนาในรายการโทรทัศน์ "สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง"

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 กรมสุขภาพจิต
 ◊ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบริหาร เรื่อง "การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม"

 ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ◊ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การดำเนินงาน โรงพยาบาลคุณธรรมของ โรงพยาบาลบางมูลนาก"

  ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดราชบุรี
 ◊ วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา
    "โรงพยาบาลคุณธรรม"

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลลำพูน
 ◊ วิทยากรบรรยายโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

๓๑ มี.ค.-๑ เม.ย. ๒๕๕๘

 คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการ
 ◊ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน "จิตมุ่งบริการ ทำงานอย่างมืออาชีพ"

  ๓ เมษายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
 ◊ วิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

  ๗ เมษายน ๒๕๕๘

 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดระนอง
 ◊ วิทยากรโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม "หลักธรรมาภิบาลและโรงพยาบาลคุณธรรม"

๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลอุดรธานี
 ◊ ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย
    ตามคำประกาศ
เจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ 7

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
 ◊ โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลหาดใหญ่
 ◊ วิทยากรโครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในกลไกการอภิบาลระบบใน
    กระทรวงสาธารณสุข

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ◊ วิทยากรประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหน่วยงานบริการให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
 ◊ วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากร

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 ◊ วิทยากรร่วมอภิปรายประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนา "หน่วยงาน
    คุณธรรม" 
ในหัวข้อ "จากนามธรรม ไปสู่รูปธรรม"

  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 ◊ วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา "หน่วยงานคุณธรรม"

  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาล
 ◊ ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อเรื่อง "กระบวนการสู่โรงพยาบาลคุณธรรม"

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 ◊ วิทยากร หัวข้อเรื่อง "แนวคิด และประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม"

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 ◊ วิทยากรการอภิปรายเรื่อง "ทำอย่างไร...จึงเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม"

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
 ◊ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "โรงพยาบาลคุณธรรม"

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ◊ วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาสู่
    "โรงพยาบาลคุณธรรม"

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 ◊ วิทยากรโครงการสร้างรากเหง้าคุณธรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก

๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

 กรมควบคุมโรค
 ◊ วิทยากรในหัวข้อเรื่อง "บริหารอย่างไรให้ได้คุณภาพทั้งงานและใจจากใจผู้บริหาร"

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

 สำนักงานปลัดกระทรวง
 ◊ วิทยากรเสวนา เรื่อง "เจาะลึกการดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม"

๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ◊ วิทยากรเสาวนา ในหัวข้อ "ก้าวสู่โรงพยาบาลคุณธรรมคู่คุณธรรมที่เป็นหนึ่งในใจเรา"

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี
 ◊ วิทยาการเรื่อง "การกำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลคุณธรรมและนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ"

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   ๒๗ ครั้ง

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
 ◊ วิทยากร Symposium ในหัวข้อ "โรงพยาบาลคุณธรรม"

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 ◊ วิทยากรโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อความสุข

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ◊ วิทยากรบรรยาย เรื่อง "สำนักงานสาธารณสุขคุณธรรม"

๒๒ มกราคม ๒๕๕๙  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ◊ วิทยากรประชุมกลุ่มย่อย กำหนดแผน/แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม/
    องค์กรคุณธรรม
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
 ◊ วิทยากรอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาล
    คุณธรรมและ
องค์กรคุณธรรม
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
๘ มีนาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  National Forum (สรพ.) ครั้งที่ ๑๗
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙  อำเภอคุณธรรม ในจังหวัดพิจิตร (โรงเรียนบางมูลนาก ภูมิวิทยาคม)
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  งานยุทธศาสตร์ องค์กรสาธารณสุขคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  โรงพยาบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิิตร
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  อำเภอบางมูลนาก อำเภอคุณธรรม จังหวัดพิจิตร
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ชี้แจ้งผลการดำเนินงานรัฐสภา
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  คบสอ.ดงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ๑๘ ครั้ง
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2559
 ◊ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ "การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมสู่การปฏิบัติ"
 ◊ จังหวัดราชบุรี
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ครั้งที่ 5/2559
 ◊ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อก้าว
 สู่โรงพยาบาลคุณธรรม

 ◊ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักพุทธธรรมแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่วิทยาลัยคุณธรรม"
 ◊ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
 ◊ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เป็นวิทยากรการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม”
 ◊ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม อ.บางมูลนาก
๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
 "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" 
 
 ◊ สถาบันพระบรมราชชนก
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม อ.บางมูลนาก
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม อ.บางมูลนาก
๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐  เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรสาธารณสุข เพื่อการพัฒนา
 "โรงพยาบาลคุณธรรม"

 ◊ สสจ.ภูเก็ต
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จ.พิจิตร
๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  แก้วกัลยาสิกขาลัย
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กรุงเทพมหานคร
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  คบสจ.หนองคาย
 ◊ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ๑๑ ครั้ง
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๘ มีนาคม ๒๕๖๑  สถาบันพระบรมราชชนก
๙ มีนาคม ๒๕๖๑  โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  แก้วกัลยาสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชยานุกุล จังหวัดเชียงใหม่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  สมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม กรุงเทพมหานคร
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี
๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑  ศูนย์คุณธรรม วายุภัค
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์คุณธรรม
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  จังหวัดคุณธรรม
   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒    ครั้ง
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กระทรวงวัฒนธรรม
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ตู้สะพานบุญ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  วัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดพิจิตร สถานที่ CK HALL
๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  องค์กรคุณธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  วัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดแพร่ 
 สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  องค์กรคุณธรรม  จังหวัดพิจิตร สถานที่ CK HALL
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ศูนย์คุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก
   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓    ครั้ง
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  Moral Forum ครั้งที่ ๑ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  Moral Forum ครั้งที่ ๒ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ศูนย์คุณธรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
   
   

 

 

กำลังใจจาก "กัลยาณมิตร" ๑ ใน ๕ เมล็ดพันธ์ความดี ที่ค้ำจุนโรงพยาบาลคุณธรรม

kanlaya