คู่มือการบันทึกข้อมูล HOSXP

 

เรื่อง เรื่อง
1. ประชาสัมพันธ์ 2. เวชระเบียน
3. ตรวจสอบสิทธิ์ 4. ซักประวัติ        
5. นัดหมาย 6. ห้องทำงานแพทย์
7. ห้องฉุกเฉิน 8. คลินิกพิเศษ    
9. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง 10. ทันตกรรม
11. ชันสูตร 12. รังสีรักษา
13. แพทย์แผนไทย 14. ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
15. การเงิน 16. ห้องผ่าตัด
17. ทะเบียนผู้เสียชีวิต 18. ผู้ป่วยใย
19. งานโภชนาการ 20. กายภาพ
21. ระบบส่งเสริมสุขภาพ 22. วิสัญญี
23. ระบาด 24. คลิกนิกพิเศษ เบาหวาน ความดัน
25. บัญชี 1 ประชากร 26. บัญชี 2 หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์
27. บัญชี 3 โภชนาการ EPI WBC (0-1 ปี) 28. บัญชี 4 โภชนาการ EPI (1-5 ปี)
29. บัญชี 5 อนามัยโรงเรียน (ป.1-6) 30. บัญชี 6 FP Brest PAP
31. บัญชี 7 สุขาภิบาล 32. บัญชี 8 ข้อมูลในชุมชน
33. การปรับ person 34. การแก้ผู้ตรวจฟันในงานทันตกรรม
35. การบันทึกข้อมูลงานทันตกรรมกับ Provider 36. การบันทึกข้อมูลบริการทันตกรรม